"RADUGA | pt 3/7 SINIY/DARK BLUE"
Performance (2019)
1/1

Blue - is not what it seems.

 

Idea - Artem_Ne Goni

Siniy - Alexey Beastrock, Atavist, Valentina Kolchina, Alisa Savelieva, Patlakh, Dark Vanya, Pancha, Leti Porhay, Anton Matros

Camera - Vava, ZubkovSevenLevdansky

Edit - Patlakh, Alexey Beastrock

Photos - PhbyyaLora Bergen

Copywriter - Artem_ne_goni

Support - Ogareva TatianaOgarev GregoryShlomo Isaev

Location - Moscow